POVAHA A PODSTATA PONÚKANÝCH SLUŽIEB


1. Ponúkané služby predstavujú informatívne interpretácie a analýzy výsledkov osobných genetických dát, ktoré môžete získať alebo ste získali, napr. zakúpením produktu „Personal Genome Service“ od spoločnosti 23andMe (https://www.23andme.com/en-int/).

2. Ponúkaná služba sa zameriava na interpretácie v populácii bežných génových variantov,  tzv. polymorfizmov, ktoré sumárne a v rôznych kombináciách sú zodpovedné za to, že každý človek je geneticky jedinečný (s výnimkou jednovaječných dvojčiat).

3. Výsledné znaky a vlastnosti človeka, ako aj jeho zdravie, je výsledkom spolupôsobenia jeho personálneho genómu a prostredia, v ktorom sa nachádza, stravy, ktorú prijíma a celkového životného štýlu. Zmyslom ponúkaných služieb je identifikovať relatívne „slabé miesta“ v genóme konkrétneho človeka, ktoré môžu negatívne ovplyvňovať niektorú oblasť jeho biologických procesov a zvyšovať riziko vzniku niektorých chronických ochorení, najmä v súčinnosti s ďalšími rizikovými faktormi v stravovaní a v životnom štýle, na ktoré chce poskytovateľ upozorniť. 

4. Interpretácie a z nich odvodené odporúčania vychádzajú zo súčasného stavu vedeckého poznania. Pretože charakter tohto poznania je  komplexný a neustále sa vyvíja  je pochopiteľné, že aj interpretácie sú limitované úrovňou vedy a poznania v príslušnej oblasti.

5. Objednanie ponúkaných služieb je nevyhnutne spojené s dôverou v erudíciu poskytovateľa služby. Odborný profil poskytovateľa nájdete na http://www.bartos-delta.sk/g-mop.html)

6. Poskytovaná služba v žiadnom prípade nenahrádza lekárske vyšetrenia, diagnózy a liečbu lekárom. V prípade podozrenia na riziko vzniku alebo existencie zdravotného problému, ktorý by mohol vyplývať z výsledkov analýzy niektorých génov, poskytovateľ služby doporučí návštevu lekára a diagnostické vyšetrenie v zdravotníckom zariadení.

7. Je výlučne na zodpovednosti prijímateľa služby, či bude odporúčania konzultovať so svojim ošetrujúcim lekárom pred tým, ako sa nimi bude riadiť.

8. Daná služba má informatívny a vzdelávací charakter. Jej zmyslom je sprostredkovanie vedeckých informácií o význame genetických polymorfizmov pre ich personálne využitie, najmä v oblasti personalizovanej výživy a podpory zdravia.