POSTUP


1. ZÍSKANIE GENETICKÝCH DÁT

Pracujem s dátami výlučne z komerčného genetického testu 23andMe, ktorý si záujemca (proficitný v angličtine) môže objednať na https://www.23andme.com/en-int/. Druhou možnosťou je jednoducho poveriť ma legálnym zastupovaním pri zadovážení testu. Nerobím veľké prednákupy testov, ale zvyčajne mám niekoľko k dispozícii ihneď. Odberovým materiálom na test sú sliny, približne 2ml. Odber je veľmi jednoduchý, klient ho môže realizovať sám podľa priložených inštrukcií, alebo má možnosť vybrať si asistovaný odber v Bratislave (možnosť spojenia odberu so vstupnou konzultáciou). Pre záujemcov bývajúcich mimo Bratislavy môžem  test poslať poštou 1. triedou v poisteneckej obálke spolu s pokynmi na odber v slovenskom jazyku. Odberová skúmavka so slinami sa potom vkladá do pôvodného obalu testovacieho kitu, v  ktorom sa odovzdá na obyčajnú  poštu. Zásielka je predplatená, na obale je predtlačený adresát v Holandsku (zberné miesto odkiaľ putuje zásielka do USA). Na genetické dáta sa čaká približne 3-4 týždne. K dipozícii sú cez užívateľský účet v spoločnosti 23andMe, ktorý si záujemca vytvorí sám, alebo ma poverí spravovaním dát. Detaily týkajúce sa spravovania dát sú predmetom informovaného súhlasu, ktorý je súčasťou objednávkového formulára.

2. VYPRACOVANIE INTERPRETÁCIÍ

Po získaní dát prichádza na rad ich analýza a interpretácia. Výstupom je písomný report s interpretáciami dát podľa vybraných okruhov (viď. charakteristika okruhov). Súčasťou objednávkového formulára je informovaný súhlas, ktorý klient vyplní a podpíše. Vyplnený formulár je potrebné naskenovať a poslať mailom na kontaktnú adresu, alebo poslať originál poštou. Druhou možnosťou je vyplnenie formulára spojiť so vstupnou konzultáciou, resp. s asistovaným odberom v Bratislave. 

3. KONZULTÁCIE

Vstupná konzultácia: predmetom vstupnej konzultácie je špecifikácia potrieb a očakávaní klienta, zmapovanie aktuálneho stavu stravovania, životného štýlu, zdravotných problémov a rodinnej anamnézy.  Konzultácia sa realizuje osobne alebo cez Skype. Súčasťou vstupnej konzultácie môže byť asistovaný odber vzorky.

Výstupná konzultácia: predmetom výstupnej konzultácie je  zhrnutie výsledkov a diskusia o ich aplikácii do praxe. Konzultácia sa realizuje osobne alebo cez Skype.

Doplnková konzultácia: predmetom môže byť hodnotenie výsledkov doplnkových krvných testov, riešenie suplementov a ďalších súvisiacich otázok podľa špecifických potrieb klienta. Konzultácia sa realizuje osobne alebo cez Skype.

4. CENNÍK a PLATBY

Cenník podlieha aktualizáciam, množstevným a iným zľavám. Aktuálny cenník je k dispozícii na požiadanie mailom. Platba za sprostredkovanie (zakúpenie a zastupovanie pred spoločnosťou 23andMe) sa realizuje vopred spolu so zálohou 50 eur za interpretácie. Doplatok za interpretácie sa realizuje až  keď sú k dispozícii dáta na vypracovanie interpretácií. Výsledný report s interpretáciami je k dispozícii do cca 10 dní od uhradenia faktúry.